SETEX APARKI, S.A.
Avda. de Lugo nº 4 Baixo
15702 Santiago de Compostela
Tel.:981 553 066
Horario de atención ao público
De 9:00 a 14:30 e de 16:00 a 20:30

DEPÓSITO MUNICIPAL
Rúa de Amio S/N
15707 Santiago de Compostela
Tel.:981 577 754
Atención 24 horas
IDENTIDADE DO TITULAR DA WEB
En cumprimento do disposto no artigo 10 da lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, detallamos a continuación os datos identificativos da entidade titular deste sitio Web: SETEX APARKI, S.A. con NIF A28958247, domiciliada en Zurbano 76 - 28010 e teléfono de contacto 914412966 e número de fax de contacto 914429323, Inscrito no Registro Mercantil de Madrid, Tomo 378 Gral., 359 de la Secc. 3ªdel Libro de Sociedades, Folio 151, hoja nº63999-1, Inscripción 1ª . lopd@setex.es

ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DE USO
As presentes Condicións (en adiante denominadas como Aviso Legal teñen por obxecto regular o uso desta Web que o seu titular pon a disposición do público na presente URL.

USO CORRECTO DO SITIO WEB
O Usuario comprométese a utilizar a Web, os contidos e servizos de conformidade coa lei, o presente Aviso Legal, as boas costumes e a orde pública. Do mesmo xeito, o Usuario se obriga a non utilizar a Web e os servizos que se presten a través da mesma con fines ou efectos ilícitos ou contrarios ao contido do presente Aviso Legal, lesivos dos intereses ou dereitos de terceiros, ou que de calquera forma poida danar, inutilizar ou deteriorar a Web ou os seus servizos, ou impedir o normal desfrute da Web por outros Usuarios.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos os contidos da Web, salvo que se indique o contrario, son titularidade exclusiva do titular da web ou de terceiros e, con carácter enunciativo, que non limitativo, o deseño gráfico, código fonte, logos, textos, gráficos, ilustracións, fotografías e demais elementos que aparecen na Web. Igualmente, todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos na Web están protexidos pola Lei. O titular da Web non concede ningún tipo de licencia ou autorización de uso persoal ao Usuario sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou sobre calquera outro dereito relacionado coa súa Web e os servizos ofrecidos na mesma. Por elo, o Usuario recoñece que a reprodución, distribución, comercialización, transformación e en xeral, calquera outro xeito de explotación, por calquera procedemento, de todo ou parte dos contidos deste sitio Web constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial do titular da Web ou do titular dos mesmos.

RÉXIME DE RESPONSABILIDADE
Responsabilidade polo Uso da Web.
El Usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de los perjuicios que pueda causar por la utilización de la Web, quedando el titular de la Web, sus socios, empresas del grupo, colaboradores, empleados y representantes, exonerados de cualquier clase de responsabilidad que se pudiera derivar por las acciones del Usuario. El titular de la web empleará todos los esfuerzos y medios razonables para facilitar información actualizada y fehaciente en la Web, no obstante, el titular de la misma no asume ninguna garantía en relación con la existencia de errores, o de posibles inexactitudes y/u omisiones en ninguno de los contenidos accesibles a través de esta Web.

Responsabilidad por el funcionamiento de la web
O titular da Web exclúe toda responsabilidade relativa á dispoñibilidade e continuidade do sitio Web así coma dos servizos vinculados á mesma así como de calquera interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas, desconexións no funcionamento operativo do sistema electrónico, motivado por causas alleas ao titular da Web.

Responsabilidade por links.
Os enlaces ou links contidos na web poden conducir ao Usuario a outras Webs xestionadas por terceiros. A función dos links que aparecen é unicamente a de informar ao Usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre un tema en concreto. O titula da Web queda exonerado de toda responsabilidade polo correcto funcionamento de tales enlaces, do resultado obtido a través de ditos enlaces, da veracidade e licitude do contido ou información á que se pode acceder, así coma dos prexuízos que poida sufrir o Usuario en virtude da información atopada na web enlazada.

POLÍTICA RESPECTO DOS DATOS PERSOAIS OBTIDOS A TRAVÉS DA WEB
Para visitar a web de Santiago Mobilidade (Setex Aparki, S.A.), en xeral non é necesario facilitar os seus datos de carácter persoal; se ben é posible que en determinadas circunstancias elo sexa requirido para poder relacionarnos con vostede. No caso de que nos facilite a matrícula, estes datos serán contrastados co ficheiro “Retirada de vehículos” propiedade do Concello de Santiago de Compostela, mais en ningún momento serán incorporados a ficheiros propiedade de Setex Aparki. Nos casos en que vostede nos facilite datos persoais, estes incorporaranse ao ficheiro, titularidade de Setex Aparki, que corresponda e seu tratamento unicamente realizarase coa finalidade para que teñan sido facilitados: consulta usuario sobre a retirada do seu vehículo ao depósito, resolución de consultas, etcétera. No caso de que non proporcione os seus Datos Persoais, lle será denegada a posibilidade de beneficiarse de certas utilidades ofrecidas pola nosa Web nas que sexan requiridos. O feito de facilitar os seus datos persoais supón a súa activa e expresa conformidade ao seu tratamento nos términos descritos. En calquera momento vostede dispón do dereito de acceder, rectificar ou cancelar os datos persoais que nos teña facilitado, así como opoñerse ao seu tratamento, dirixíndose a Setex Aparki, S.A., mediante a remisión dun coreo electrónico a lopd@setex.es o unas oficinas sitas na Rúa Zurbano nº76 de Madrid (C.P.:28010) A presente web non utiliza “cookies” nin outros medios técnicos que permitan identificar a usuarios en concreto nin coñecer datos da súa navegación sen que o usuario sexa consciente. Non obstante, é o noso compromiso que si se produce calquera cambio na Política de Privacidade a este respecto, será inmediatamente advertido a través da presente web, incluíndo a oportuna rectificación neste apartado.

OBSERVACIÓNS DO USUARIO
O Usuario garante que a información material, contidos ou observacións que non sexan os seus propios datos persoais e que sexan facilitados ao titular da web a través da mesma, non infrinxen os dereitos de propiedade intelectual ou industrial de terceiros, nin ningunha outra disposición legal.

MODIFICACIÓNS DAS CONDICIÓNS DE USO
O titular da Web resérvase o dereito a modificar, desenrolar ou actualizar en calquera momento e sen previa notificación, as condicións de uso da presente Web. O usuario quedará obrigado automaticamente polas condicións de uso que se achen vixentes no momento no momento no que acceda á Web, polo que deberá ler periodicamente ditas condicións de uso.

LEXISLACIÓN APLICABLE E COMPETENCIA XURISDICIONAL
Todas as controversias e reclamacións xurdidas da interpretación ou execución do presente Aviso Legal se rexerán pola lexislación española, e se someterán á xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Madrid.