SETEX APARKI, S.A.
Avda. de Lugo nº 4 Baixo
15702 Santiago de Compostela
Tel.:981 553 066
Horario de atención ao público
De 9:00 a 14:30 e de 16:00 a 20:30

DEPÓSITO MUNICIPAL
Rúa de Amio S/N
15707 Santiago de Compostela
Tel.:981 577 754
Atención 24 horas
TARXETA DE RESIDENTES
Terán a condición de residentes aos efectos da concesión do título distintivo de residente:
a) Los vecinos/as residentes, siempre que consten domiciliados en este ayuntamiento, según el Padrón Municipal de Habitantes y que abonen en el mismo el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (salvo en el supuesto de vehículos en régimen de renting.)

b) Os titulares de actividades mercantís e profesionais que teñan o seu local de negocio ou traballo na área afectada pola zona de regulación de aparcamento de residentes, e que figuren inscritos como tales no padrón correspondente do IAE. En caso de tratarse de persoas xurídicas con titularidade de dous o máis vehículos, soamente poderán obter un máximo de dous distintivos de residente.

Establécense tres tipos de residentes en función do modo de tenza do vehículo:

a) Residente con vehículo en propiedade.

b) Residente con vehículo en réxime de arrendamento financiero (leasing ou renting).

c) Residente con vehículo de empresa, coa que mantén relación laboral contractual.

RÉXIMEN DE RESIDENTES