SETEX APARKI, S.A.
Avda. de Lugo nº 4 Baixo
15702 Santiago de Compostela
Tel.:981 553 066
Horario de atención ao público
De 9:00 a 14:30 e de 16:00 a 20:30

DEPÓSITO MUNICIPAL
Rúa de Amio S/N
15707 Santiago de Compostela
Tel.:981 577 754
Atención 24 horas
DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN PARA A OBTENCIÓN DO DISTINTIVO DE APARCAMENTO DE RESIDENTES POR DOMICILIO

1- Solicitude en impreso oficial presentada no Rexistro Xeral do Concello de Santiago.

2- Fotocopia do D.N.I., tarxeta de residencia no caso de estranxeiros, pasaporte ou análogo. No caso de actuar en representación de unha terceira persoa, deberá acredítalo aportando fotocopia da identificación do representante e autorización asinada do representado.

3- Fotocopia do permiso de circulación no que o solicitante figure como titular do vehículo e que o seu uso é particular. Exceptuarase a titularidade cando o vehículo estea en réxime de leasing, renting ou lle sexa cedido pola súa empresa.

4- Fotocopia do último recibo pagado do seguro.

5- Declaración xurada de non ser titular dunha praza de aparcamento en réxime de concesión nos parkings municipais, exceptuando o previsto no art.29, b.

Todas as fotocopias solicitadas deberán acompañarse do seu orixinal para o seu cotexo.

O domicilio de empadroamento do solicitante, así como o abono do último recibo do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica serán comprobados, de oficio, pola Administración.

DOCUMENTACIÓN PARA A OBTENCIÓN DO DISTINTIVO DE APARCAMENTO DE RESIDENTES POR RAZÓN DE TRABALLO

1- Solicitude en impreso oficial presentada no Rexistro Xeral do Concello de Santiago.

2- Fotocopia do D.N.I., tarxeta de residencia no caso de estranxeiros, pasaporte ou análogo. No caso de actuar en representación de unha terceira persoa, deberá acredítalo aportando fotocopia da identificación do representante e autorización asinada do representado.

3- Fotocopia do permiso de circulación no que o solicitante figure como titular do vehículo e que o seu uso é particular. Exceptuarase a titularidade cando o vehículo estea en réxime de leasing, renting ou lle sexa cedido pola súa empresa.

4- Fotocopia do último recibo pagado do seguro.

5- Declaración xurada de non ser titular dunha praza de aparcamento en réxime de concesión nos parkings municipais, exceptuando o previsto no art.29, b.

6- No caso de ser empregado, contrato de traballo acreditando alta na Seguridade Social.

7- No caso de empresario ou autónomo, a declaración censal de alta no Censo de obrigados tributarios e declaración de alta na Seguridade Social.

Todas as fotocopias solicitadas deberán acompañarse do seu orixinal para o seu cotexo.

O domicilio de empadroamento do solicitante, así como o abono do último recibo do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica serán comprobados, de oficio, pola Administración.

DOCUMENTACIÓN PARA A OBTENCIÓN DO DISTINTIVO DE APARCAMENTO DE RESIDENTES POR RAZÓN DE MUNICIPIO

1- Solicitude en impreso oficial presentada no Rexistro Xeral do Concello de Santiago.

2- Fotocopia do D.N.I., tarxeta de residencia no caso de estranxeiros, pasaporte ou análogo. No caso de actuar en representación de unha terceira persoa, deberá acredítalo aportando fotocopia da identificación do representante e autorización asinada do representado.

3- Fotocopia do permiso de circulación no que o solicitante figure como titular do vehículo e que o seu uso é particular. Exceptuarase a titularidade cando o vehículo estea en réxime de leasing, renting ou lle sexa cedido pola súa empresa.

4- Fotocopia do último recibo pagado do seguro.

5- Declaración xurada de non ser titular dunha praza de aparcamento en réxime de concesión nos parkings municipais, exceptuando o previsto no art.29, b.

Todas as fotocopias solicitadas deberán acompañarse do seu orixinal para o seu cotexo.

O domicilio de empadroamento do solicitante, así como o abono do último recibo do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica serán comprobados, de oficio, pola Administración.

REQUISITOS E DOCUMENTACIÓN PARA A OBTENCIÓN DE DISTINTIVO DE RESIDENTES EN ZONA O.R.A. PARA VEHÍCULOS EN RÉXIME DE LEASING, RENTING E VEHÍCULOS DE EMPRESA

Ademáis da documentación esixida para o caso dos residentes por razón de domicilio, deberá aportar orixinal e copia do contrato de leasing ou renting, de ser o caso.

No caso dun vehículo cedido pola empresa, autorización da empresa para facer uso do referido vehículo de maneira única e exclusiva, e fóra do horario de traballo.

O domicilio de empadroamento do solicitante, así como o abono do último recibo do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica serán comprobados, de oficio, pola Administración.

As tarxetas O.R.A. e MUNICIPIO se retiran nas oficinas de Setex-Aparki, S.A. (Avda. de Lugo, 4-bajo. Teléfono: 981 55 30 66) de luns a venres en horario de 10 a 14 y de 16:30 a 20:30 horas e sábados (laborais) de 10 a 14 horas.